ABSTRACT

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp vi khuẩn cố định đạm Azotobacter trên giá thể  biến tính bức xạ
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Duy Hạng

 

The ability of azotobacter to fix nitrogen was definitively established by Beijerinck in 1901 and has served as the distinguishing characteristic of these bacteria. Azotobacter is a genus of free-living diazotrophic bacteria found in neutral to alk environment, and on some plants. It has several metabolic capabilities, including atmospheric nitrogen fixation and its role in agriculture.  Azotobacter  are commonly used to improve agricultural plant yields, in addition to their usefulness as an agricultural inoculant.Water-soluble gel/ or hydrogel is one of the materials that can be prepared from hydrophilic monomers/or polymers based on polymerization; crosslinking/ or grafting processes by using the chemical or radiation methods.  In the bio-agricultural field, the hydrogel was also supposed to be used as a carrier for immobilizing microorganisms for producing the biofertilizer.  For this reason, We have carried out to study on preparation of hydrogel by radiation techniques and utiliazation of the isolated azotobacters immobilized on radiation modification materials to produce the bio-organic fertilizer.

The process is as follows:

-         Isolation of nitrogen fixation bacteria of Azotobacter

-         Immobilizaton of azotobacter cells on the polymers  carriers to produce  azotobacter bacteria biomass for agriculture.

-         Inoculation of these useful microorganisms in soil and evaluating the quality of plants such as plant dry biomass, root and leaf weight...

       Đạm là chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng hàng đầu đối với cây trồng, song hàm lượng của chúng trong đất rất ít, cây trồng thường “thiếu đạm”. Một trong những phương pháp bổ sung hàm lượng đạm cho đất được nhiều người quan tâm là sử dụng các loại vi sinh vật có khả năng cố định nitơ phân tử từ khí quyển. Vấn đề nghiên cứu ở đây là ứng dụng công nghệ bức xạ tạo nên các loại giá thể nhân tạo có khả năng cố định vi khuẩn cố định đạm để ứng dụng trong việc trồng, chăm sóc một số loại cây trồng phổ biến và góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh cố định đạm dùng làm phân bón trong nông nghiệp. Một số vật liệu như CMC-ghép-AAm, CMC-ghép-AAc, tinh bột biến tính được chế tạo bằng kỹ thuật bức xạ gamma với đặc tính giữ nước, phân bón... làm nguồn giá thể nhân tạo để cố định và duy trì hoạt lực vi sinh ứng dụng trong phân bón nông nghiệp.