ABSTRACT

Đề tài: Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích kích hoạt neutron và hỗ trợ để khảo sát hàm lượng vi khoáng (Na, K, Cu, Co, Mn, Mg, Fe, P và Zn) trong một số loại trái cây đặc sản Việt Nam (chuối, cam, thanh long, nhãn, xoài)
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Minh

 

To study the content of trace elements Na, K, Cu, Co, Mn, Ca, Mg, Fe, P and Zn in the speciality fruits is necessary among and very importance. We collcted the studying samples in four Cities such as: DaLat, NhaTrang, HoChiMinh and BinhDuong. The studying samples are: banna, Organ, Longan,   Dragon and Mango. These samples were dried in the deepfreezer at -40oC. We analysed Na, K, Cu, Co, Mn, Ca, Mg, Fe and Zn by neutron activation analysis (INAA, RNAA) and after irradiation measured total b for P.

The studying results were show in the tables V.2, V.3, V.4 and V.5.

Nghiên cứu hàm lượng các nguyên tố vết Na, K, Cu, Co, Mn, Ca, Mg, Fe, P và Zn trong trái cây đặc sản là cần thiết và quan trọng. Chúng tôi đã thu thập các mẫu nghiên cứu ở 4 thành phố là: Đà Lạt, Nha Trang, Hồ Chí Minh và Bình Dương. Các mẫu nghiên cứu gồm: Chuối, Cam, Nhãn, Thanh long và Xòai. Các mẫu này được làm khô trong máy đông cô ở nhiệt độ -40oC. Chúng tôi đã phân tích Na, K, Cu, Co, Mn, Ca, Mg, Fe và Zn bằng phân tích kích họat nơtrôn dụng cụ INAA, phân tích kích họat nơtrôn hóa phóng xạ RNAA và đo tổng b của P trong các mẫu đã chiếu xạ.

Các kết quả nghiên cứu được chỉ ra trong các bảng V.1, V.2, V.3 và V.4.