ABSTRACT

Đề tài: Đánh giá mức hàm lượng các đồng vị phóng xạ và các nguyên tố không phóng xạ trong trầm tích vùng cửa Soài Rạp và trầm tích ven bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân và liên quan
Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Đào

 

Marine environment is a complicated ecology system. Research, evaluate environmental impact for coastal areas is a new term and a necessary duty.

The methods INAA, RNAA, AAS, natural gamma spectrometry, alpha spectrometry were applied to analyze collected samples of marine matters such as surface water, sediment and some kinds of biota (pompano, herring, squid, barnacle, shellfish, seaweed, and alga) along the coast of Ba Ria - Vung Tau. Investigated concentration of elements in the surface water samples, such as As (0.16 – 0.24 ppm), Cd (0.23 – 0.74 ppm), Cu (0.78 – 1.33 ppm), Hg (0.039 – 0.062 ppm), Pb (0.45 – 1.59 ppm), Zn (10.8 – 15.00 ppm) ... are extremely lower than their limited amount in the index of TCVN 5942-1995 - Water quality - Criteria for surface water quality, TCVN 5943-1995 - Water quality - Criteria for surface seawater quality of coastal, and QCVN10-2008/BTNMT - The National standardization technology for seawater quality of coastal.