ABSTRACT

Đề tài: Ứng dụng bức xạ để chế tạo vât liệu nano bạc, thử nghiệm khả năng điều trị bệnh sưng rễ
do nấm
Plasmodiophora brassicae trên cây Bắp cải

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Lệ Hà

 

Keo bạc nano được chế tạo bằng bức xạ gamma Co-60, có sử dụng 2 chất ổn định là Poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) và chitosan.  Liều xạ chuyển hóa bão hòa (Ag+→Ag0)  được xác định bằng phổ Uv-Vis và kích thước hạt được xác định từ ảnh chụp kính hiển vi điện tử truyền qua. Keo bạc nano sử dụng PVP làm chất ổn định (Keo bạc P) có kích thước hạt là 7,1, 8,2 và 9,5nm tương ứng với nồng độ bạc 10, 20 và 30mM tại liều chuyển hóa bão hòa 25kGy. Hạt bạc nano khi sử dụng PVP 2% làm chất ổn định có tính ổn định cao, dải phân bố kích thước hạt hẹp, tuy có hơi tăng hơn về kích thước hạt so với PVP 1% nên được chọn cho các nghiên cứu kế tiếp.  Mẫu keo bạc nano này khá ổn định sau 4 tháng lưu giữ. Keo bạc nano sử dụng chitosan 0,5% w/v (Keo bạc C) làm chất ổn định có kích thước hạt  từ 16nm, độ phân bố kích thước hạt khá rộng và ít ổn định theo thời gian lưu giữ. Đã phân lập được nấm Plasmodiophora brassicae Wor.  gây bệnh sưng rễ cây bắp cải và tái nhiễm lại trên cây trồng trong môi trường dịch thể và trong đất. Cả 2 loại keo bạc P và C đều có hiệu lực diệt nấm Plasmodiophora brassicae. Keo bạc P và keo bạc C có nồng độ diệt nấm Plasmodiophora brassicae  tương ứng là 10ppm và 20ppm đối với cây trồng trong môi trường đất.

***

Colloid silver particles were prepared by γ Co-60 irradiation using Poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) and chitosan as stabilizers. The saturated conversion dose (Ag+→Ag0) was monitored using Uv-vis absorption spectroscopy and silver nanoparticle size was characterized by Transmission electron microscopy (TEM). The averge diameters of silver nano particles using PVP as stabilizer  (Silver nanoparticle P) were of 7.1nm for the concentration of [Ag+] 10mM, of 8.2nm for  [Ag+] 20mM and of 9.5nm for [Ag+] 30mM at the saturated conversion dose of 25kGy.  The effect of PVP concentration on the particle size was studied.  The results showed that using PVP 2%, the silver nanoparticle dispersion is stable, except for a slight increase of particle size. This sample has good stability for 4 months of storage.  Silver nanoparticles synthesized by γ Co-60 irradiation using chitosan as stabilizer (Silver nanoparticle C)  have the average diameter of 16nm, wide size distribution and low stability for 4 months of storage.  Plasmodiophora brassicae -  the casual agent of club root disease of crucifers, was isolated, identified and artifical inoculated on the cabbage. Silver nanoparticle P and C exhibited a controlling effect on Plasmodiophora brasicae at the concentration of 10ppm and 20ppm, respectively.